Postup pri prijímaní klientov do ZSS Rohožník

Postup pri prijímaní klientov do ZSS Rohožník prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1.1.2009.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV
 2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas:

 1. plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemožno jej poskytnúť opatrovateľskú službu.

Každý klient má právo na výber druhu, formy a poskytovateľa sociálnej služby.

Klient je do zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby prijatý po splnení nasledovných podmienok:

 1. klientovi bolo vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 2. klient podal žiadosť o umiestnenie do zariadenia pre seniorov, alebo zariadenia opatrovateľskej služby

V odôvodnených prípadoch je možné prijať klienta ešte pred splnením uvedených podmienok, vždy sa však musí jednať o situáciu, kedy sú zdravie alebo život klienta vážne ohrozené.

V prípade, ak v čase podania žiadosti nemáme vhodné voľné miesto, zapíšeme klienta po vzájomnej dohode do poradovníka čakateľov.

Pri nástupe do zariadenia od klienta požadujeme:

 1. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (vydané mestom, mestskou časťou, alebo obcou, v ktorej má klient trvalý pobyt)
 2. posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 3. občiansky preukaz
 4. preukaz poistenca
 5. preukaz ZŤP - ak je občan jeho držiteľom
 6. fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 7. overené vyhlásenie o majetku FO
 8. zdravotnú dokumentáciu od praktického lekára
 9. lieky na jeden mesiac
 10. potvrdenie o bezinfekčnosti občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom (nie staršie ako tri dni).

Klient si do zariadenia môže priniesť aj drobné predmety z domáceho prostredia. Šatstvo a ostatné textílie, ktoré si klient prinesie do zariadenia je potrebné mať označené svojim menom.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky na +421 904 688 817, alebo písomne na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., prípadne osobne priamo v zariadení na adrese Pri Potoku 45/3, 906 38 Rohožník.

Úhrada za pobyt v ZSS Rohožník:

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa riadi Všeobecne záväzným nariadením obce Rohožník č. 3/2023 - platné od 1.2.2024

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa riadi Všeobecne záväzným nariadením obce Rohožník č. 1/2022 - platné do 31.1.2023

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa riadi Všeobecne záväzným nariadením obce Rohožník č. 6/2022 - platné do 31.1.2024