Úvod

Zariadenie sociálnych služieb Rohožník bolo spustené do prevádzky dňa 23.03.2015, ako príspevková organizácie obce. Zariadenie bolo zriadené uznesením Obecného zastupiteľstva v Rohožníku č. 38/2014 zo dňa 10.04.2014. Na základe zriaďovacej listiny Zariadenia sociálnych služieb vydanej Obcou Rohožník v súlade s § 34 zákona č. 488/2008 Z. z. bolo vybudované zariadenie s kapacitou 30 lôžok. 

Dňa 14.06.2017 prijalo Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku uznesenie č. 36/2017, ktorým poverilo Starostu obce Mgr. Petra Švarala, na vykonanie všetkých potrebných krokov pre zriadenie Neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Zariadenie sociálnych služieb Rohožník n.o., ktorá sa od 01.01.2018 stala v plnom rozsahu nástupníckou organizáciou Zariadenia sociálnych služieb Rohožník p.o.o a prevzala všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zaniknutej príspevkovej organizácie ktorá skončila činnosť k 31.12.2017.

Prvotná myšlienka vybudovať v Obci Rohožník zariadenie, prostredníctvom ktorého budú poskytované sociálne služby, vznikla už pri príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rohožník (2008-2013). Reálnu podobu začala naberať v roku 2014, kedy poslanci obecného zastupiteľstva schválili potrebu vybudovať zariadenie sociálnych služieb, ako príspevkovú organizáciu obce.

Po odkúpení vhodnej budovy bolo potrebné zrealizovať dosť rozsiahlu rekonštrukciu, nakoľko odkúpený objekt v minulosti slúžil ako základná škola a neskôr ako detský domov. V rámci stavebných úprav interiéru bolo potrebné upraviť vnútorné priestory budovy, vybudovať izby pre klientov, dobudovať bezbariérové sociálne zariadenia a mnohé ďalšie úpravy, aby boli splnené všetky podmienky stanovené predmetnými právnymi predpismi, súvisiacimi s následnou registráciou zariadenia, ako poskytovateľa sociálnych služieb.

Okrem stavebnej rekonštrukcie bolo potrebné zakúpiť vybavenie do celej budovy – vhodný nábytok do izieb, spoločenskej miestnosti, jedálne a ostatných priestorov, vybavenie kancelárii, kuchyne a práčovne. Celý tento proces, od zakúpenia budovy po spustenie zariadenia do prevádzky trval 209 dní. Rekonštrukciu budovy, vrátane zakúpenia interiéru realizovala Obec Rohožník z vlastných zdrojov.

Vybudovaním Zariadenia sociálnych služieb, obec Rohožník okrem napĺňania programu sociálneho rozvoja obce, splnila aj povinnosť obce stanovenú zákonom o sociálnych službách.

 

Niečo málo o ZSS Rohožník

Sme kombinované zariadenie s kapacitou 30 lôžok. Poskytujeme pobytové sociálne služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby. Z podporných služieb poskytujeme seniorom obce možnosť stravovať sa v našej jedálni a v prípade imobilných seniorov zabezpečujem aj dovoz obedov do domácnosti.

Priestory celého zariadenia sú bezbariérové a zariadené s prihliadnutím na bezpečnosť a spokojnosť našich klientov. Nakoľko je budova viacpodlažná, samozrejmou súčasťou interiérového vybavenia je výťah. Izby klientov sa nachádzajú na prvom a druhom nadzemnom podlaží. Z trinástich izieb je deväť izieb dvojlôžkových a štyri izby sú trojlôžkové. Päť izieb má vlastné sociálne vybavenie – umývadlo, bezbariérový sprchovací kút, WC. Zo zvyšných osem izieb majú vždy dve izby sociálne vybavenie spoločné. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza aj sesterská izba. Na prízemí budovy sa nachádza administratívna časť, spoločenská miestnosť, jedáleň, kuchyňa a v zadnej časti budovy práčovňa.

Súčasťou nášho zariadenia je aj krásna priestranná kaplnka, ktorá sa tiež nachádza na prvom nadzemnom podlaží. Táto bola počas svätej omše, ktorá sa konala  v deň slávnostného zahájenia prevádzky vysvätená Mons. Jánom Formánkom. Za budovou sa nachádza veľký priestranný dvor s rôznymi zákutiami, určenými na trávenie času pre klientov.

Na skvalitnenie života našich klientov ponúkame možnosť zabezpečenia  doplnkových služieb ako je napr. pedikúra, manikúra a kaderníčka.