Postup pri prijímaní klientov do ZSS Rohožník

 

Postup pri prijímaní klientov do ZSS Rohožník prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1.1.2009.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba :

-       fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV;

-    fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 

 V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas :     

-    plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemožno jej poskytnúť opatrovateľskú službu.

Každý klient má právo na výber druhu, formy a poskytovateľa sociálnej služby.

Klient je do zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby prijatý po splnení nasledovných podmienok:

-     klientovi bolo vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu;

-     klient podal žiadosť o umiestnenie do zariadenia pre seniorov, alebo zariadenia opatrovateľskej služby.

V odôvodnených prípadoch je možné prijať klienta ešte pred splnením uvedených podmienok, vždy sa však musí jednať o situáciu, kedy sú zdravie alebo život klienta vážne ohrozené.

V prípade, ak v čase podania žiadosti nemáme vhodné voľné miesto, zapíšeme klienta po vzájomnej dohode do poradovníka čakateľov.           

 

Pri nástupe do zariadenia od klienta požadujeme :

-       právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (vydané mestom, mestskou časťou, alebo obcou, v ktorej má klient trvalý pobyt);

-        posudok o odkázanosti na sociálnu službu;

-        občiansky preukaz;

-        preukaz poistenca;

-        preukaz ZŤP - ak je občan jeho držiteľom;

-        fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku;

-        overené vyhlásenie o majetku FO;

-        zdravotnú dokumentáciu od praktického lekára;

-        lieky na jeden mesiac;

-       potvrdenie o bezinfekčnosti občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom (nie staršie ako tri dni).

Klient si do zariadenia môže priniesť aj drobné predmety z domáceho prostredia. Šatstvo a ostatné textílie, ktoré si klient prinesie do zariadenia je potrebné mať označené svojim menom.

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky na +421 904 688 817, alebo písomne na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., prípadne osobne priamo v zariadení na adrese
Pri Potoku 45/3, 906 38  Rohožník.

 

Úhrada za pobyt v ZSS Rohožník

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa riadi   Všeobecne záväzným nariadením obce Rohožník č. 5/2018